КРАСНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ІV СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

24 грудня 2020 року                                                                      № 93-VІIІ

 

Про міський бюджет

Красноградської міської

територіальної громади на 2021 рік

20540000000

  

 Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2021 рік:

доходи міського бюджету у сумі 250296170 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 245762380 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 4533790 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 250296170 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 245762380 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 4533790 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 3400000 гривень, що становить 1,4 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених у цьому пункті;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 1000000 гривень, що становить 0,4 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених у цьому пункті.

 1. Затвердити бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідального виконавця за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.
 2. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2021 рік, згідно з додатком 3 до цього рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році у сумі 249296170 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2021 рік:

5.1. до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 93, 97 Бюджетного кодексу України та Законом України «Про Державний бюджет України 2021 рік»;

5.2. джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік:

6.1. у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

6.2. у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Дозволити фінансовому управлінню Красноградської міської ради здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною комісією міської ради з питань бюджету планування, соціально-економічного розвитку міста відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді, в особі начальника фінансового управління Красноградської міської ради, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головному розпоряднику коштів міського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

10.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

10.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, узяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Узяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, природний газ та інші енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 1. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показникахдля головних розпорядників коштів міського бюджету на 2021 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 5 до цього рішення.

Розпоряднику коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачів бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
 2. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право міській раді, в особі начальника фінансового управління Красноградської міської ради, вносити зміни до цього рішення в порядку визначеному законодавством та розпису міського бюджету за напрямами видатків головного розпорядника коштів міського бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією міської ради з питань бюджету, планування, соціально-економічного розвитку міста, із наступним внесенням змін до рішення міської ради про міський бюджет.
 3. Установити, що комунальні підприємства та їх об’єднання сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням міської ради від 15 серпня 2013 року № 1722- VI «Про затвердження Порядку відрахування до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами та установами спільної власності територіальних громад міста Краснограда, селищ Степове, Дослідне, Куми».

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2021 році.

Комунальні підприємства та їх об’єднання подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом із фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

 1. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та іншими бюджетами.
 2. Здійснювати з 01 січня 2021 року з бюджету Красноградської міської територіальної громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 2 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, відповідно до Бюджетного кодексу України.
 3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
 4. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Виконавчому апарату міської ради забезпечити оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Юрій СНІДАЛОВ).

Міський голова                                                           Світлана КРИВЕНКО

Додатки до рішення ІV сесії VIІI скликання Красноградської міської ради від 24.12.2020 року № 93-VІII

Розпорядження від  28 квітня 2021 року “Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік та затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік”

додатки до розпорядження 28.04.2021 №128