Р Е Г Л А М Е Н Т

Красноградської міської ради VІІІ скликання

(затверджено рішенням міської ради від 16 грудня 2020 року № 11-VІІІ (ІІ сесія VІІІ скликання)

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основні засади та принципи діяльності міської ради

Стаття 1. Правові засади діяльності міської ради

Порядок діяльності Красноградської міської ради (далі — міська рада), її органів, депутатів, посадових осіб, виконавчих органів та виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

Міська рада є органом самоврядування, що представляє інтереси Красноградської міської територіальної громади та здійснює від імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими Законами. Строк повноважень міської ради восьмого скликання визначається чинним законодавством України.

Діяльність міської ради будується на основі правової рівності депутатів, колективного, вільного, ділового обговорення та вирішення питань, регулярної звітності утворених радою органів перед радою і населенням. Рада та її органи проводять роботу відкрито і гласно. Широко залучають громадян до участі в їх роботі, всебічно вивчають та враховують пропозиції політичних партій, громадську думку, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання.

Міська рада, як представницький орган місцевого самоврядування, міський голова, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Статутом територіальної громади.

Міська рада, міський голова, виконавчий орган ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України та іншими законами до їх відання, здійснюють контроль за виконанням рішень. Міська рада є юридичною особою. Рішення міської ради, прийняті в межах своєї компетенції, обов’язкові для виконання відповідними виконавчими  органами, всіма розташованими на території міста підприємствами, організаціями й установами та іншими громадськими організаціями, їх органами, а також посадовими особами і громадянами.

Міська рада затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, контролює їх виконання, затверджує міський бюджет, вирішує інші питання, віднесені законом до її компетенції.

На будівлі, де працює міська рада та її виконавчий комітет, постійно встановлюється Державний прапор України. У залі пленарних засідань ради встановлюється Державний прапор і Державний герб України, прапор та герб територіальних громад міста Краснограда. При проведенні пленарних засідань міським головою може використовуватися коллар і штандарт міського голови.

Загальний склад міської ради становить 26 депутатів, які обрані виборцями Красноградської міської територіальної громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування у багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками від організацій політичних партій у 3–х виборчих округах, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

Регламент міської ради (далі — Регламент) це нормативно-правовий документ, затверджений рішенням міської ради, що визначає порядок проведення першої сесії міської ради, порядок обрання секретаря міської ради, затвердження заступників міського голови, скликання чергової та позачергової сесії міської ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях та інших процедурних питань.

Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії міської ради, рішенням ради прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін i доповнень до Регламенту. До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні. У випадках прийняття законодавчих актiв, внаслiдок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговiй сесiї повиннi бути внесенi вiдповiднi змiни i доповнення до Регламенту. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми законодавства України.

 Глава 2. Гласність роботи міської ради

Стаття 2. Відкритість та гласність роботи міської ради

Пленарні засідання міської ради, постійних комісій є відкритими і гласними, за винятками розгляду питань, які належать до публічної інформації з обмеженим доступом. Засідання міської ради, постійних та тимчасових депутатських комісій ради за рішенням депутатів або/та членів комісій можуть бути закритими.На закритому засіданні ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації та його заступники, голова районної ради та його заступник, прокурор району, а також особи, присутність яких за визначенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації. Стенографування, підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється структурними підрозділами міської ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням міської ради.Гласність роботи міської ради, постійних комісій може реалізовуватися шляхом трансляції засідань по телебаченню і радіо, в районній газеті «Вісті Красноградщини», розміщення інформації на офіційному вебсайті Красноградської міської ради в мережі Інтернет та/або в інших засобах масової інформації. Рішення міської ради оприлюднюються у засобах масової інформації у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».На засіданнях міської ради, постійних комісій можуть бути присутні за запрошеннями депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням. Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на засіданні міської ради.

Особи, які присутні на засіданні ради та її органів, не повинні порушувати порядок, зобов’язані стримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні.

У разі недотримання цих вимог, вони за розпорядженням головуючого, можуть бути видалені із засідання ради.

Планування роботи ради: 1) Безперервність і ефективність діяльності міської ради забезпечується через роботу сесій. 2) Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи міської ради, затвердженого на пленарному засіданні міської ради. 3) План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності міської ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень міської ради, визначає відповідальних за їх виконання. 4) Проєкт плану роботи міської ради розробляється під керівництвом міського голови на підставі пропозицій постійних комісій, депутатських фракцій та груп, депутатів.

РОЗДIЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 3. Перша сесія міської ради нового скликання

Стаття 3. Порядок скликання першої сесії

Першу сесію новообраної міської ради скликає відповідна міська виборча комісія в термін визначений чинним законодавством України після реєстрації новообраних депутатів міської ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до чинного законодавства України. Перше пленарне засідання першої сесії міської ради відкриває голова міської  виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів міського голови та депутатів міської ради. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови , головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний міський голова. Відділ організаційного забезпечення та контролю міської ради забезпечує депутатів міської ради довідковими матеріалами, проєктами рішень, які передбачається внести на розгляд сесії та матеріалами стосовно пропозиції щодо порядку денного і формування органів міської ради.До порядку денного першої сесії включаються такі питання: обрання секретаря міської ради, умови оплати праці міського голови, утворення і обрання постійних комісій міської ради у складі голів і членів комісій.

Стаття 4. Лічильна комісія

Лічильна комісія обирається для організації проведення:

– таємного голосування за допомогою бюлетенів;

– відкритого голосування для підрахунку голосів;

– підрахунку голосів у разі проведення пленарних засідань поза межами зали засідань міської ради (вул. Бєльовська, 94);

Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування.Лічильна комісія обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати ради, кандидатури яких запропоновані для обрання (звільнення) на керівні посади ради.За наявності вищезазначених підстав лічильна комісія обирається та здійснює свої повноваження у такому ж порядку на наступних пленарних засіданнях ради.

Стаття 5. Порядок обрання секретаря міської ради

Обрання секретаря міської ради проводиться шляхом таємного голосування за допомогою бюлетенів у наступному порядку:

 1. На сесії міської ради шляхом голосування затверджується склад лічильної комісії в кількості не менше трьох депутатів.
 2. Лічильна комісія на своєму засіданні обирає голову, секретаря лічильної комісії, про що складається протокол.
 3. Голова лічильної комісії отримує бюлетені в кількості, що дорівнює кількості зареєстрованих на сесії депутатів.
 4. Кожен член комісії проставляє особистий підпис на кожному бюлетені. Бюлетень завіряється гербовою печаткою Красноградської міської ради.
 5. В присутності депутатів членами лічильної комісії опломбовується скринька для голосування.
 6. Видача бюлетенів здійснюється лічильною комісією згідно списку депутатів.
 7. Під час голосування біля скриньки перебувають представники лічильної комісії.
 8. Лічильна комісія слідкує, щоб під час голосування в кабінці для голосування присутній був лише один голосуючий.
 9. По закінченню голосування голова комісії погашає невидані бюлетені. Дані заносяться в протокол секретарем лічильної комісії.
 10. Голова лічильної комісії в присутності всіх членів відкриває скриньку.
 11. Проводиться підрахунок голосів: “за”, “проти”, недійсні. Відомості заносяться в протокол секретарем лічильної комісії.
 12. Встановлюються підсумки голосування.
 13. Протокол лічильної комісії підписується всіма членами комісії.
 14. Результати голосування оголошуються головою лічильної комісії на пленарному засіданні ради.
 15. Результати голосування затверджуються рішенням міської ради.

Стаття 6. Редакційна комісія

Редакційна комісія може обиратись міською радою у разі необхідності для узагальнення пропозицій, поправок, зауважень до проєктів рішень, які внесені на розгляд міської ради, доопрацювання проєктів рішень.

Глава 4. Сесії ради

 Стаття 7. Порядок скликання, підготовки та проведення сесій міської ради

 Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається із засідань постійних комісій і пленарних засідань міської ради.

Сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності — не рідше ніж один раз на місяць.

Сесія може бути також скликана секретарем міської ради у таких випадках:

 • якщо міський голова без поважних причин не скликає сесію у двотижневий строк;
 • за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу ради;
 • якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим регламентом.

У разі, якщо міський голова або секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію, на вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу міської ради або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією міської ради.

Розпорядження міського голови про скликання сесії доводиться до відома населення територіальної громади через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради при суворому дотриманні положень чинного регламенту щодо підготовки питань і широкому ознайомленні депутатів із змістом всіх питань. Повідомлення депутатів міської ради та запрошених здійснюється письмово, усно, телефонограмою не менш як за три дні до дня пленарного засідання ради або протягом дня, що передує дню позачергової сесії.

Відділ організаційного забезпечення та контролю міської ради забезпечує отримання кожним депутатом проєктів рішень та інших матеріалів, необхідних для її проведення, не пізніше як за один день до її відкриття. Документи до позачергової сесії надаються депутатам при їх реєстрації. За бажанням депутата проєкти рішень можуть бути надіслані на електрону адресу.

Пропозиції щодо скликання сесії міської ради у позачерговому порядку подаються міському голові секретарем міської ради, головою постійної комісії, однією третиною депутатів міської ради від її складу, іншими юридичними і фізичними особами у письмовому вигляді, із зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію, і обґрунтуванням необхідності її скликання.

У разі скликання сесії відповідно до плану роботи міської ради на поточний рік, виконавчим апаратом міської ради розробляється план її підготовки та проведення, що затверджується міським головою і дотримання якого є обов’язковим для депутатів міської ради та працівників її виконавчого апарату. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради. Пленарне засідання міської ради відкриває і веде міський голова, або секретар міської ради, або один із депутатів міської ради, якого уповноважила на це сесія міської ради, скликана однією третиною депутатів міської ради від її складу. При обговоренні звіту міського голови та при обговоренні питань, що стосуються особисто міського голови, та у разі його відсутності, пленарне засідання веде секретар міської ради, або один із депутатів за дорученням міської ради.

Депутат міської ради зобов’язаний бути присутнім на сесії міської ради і брати участь у її роботі. У разі неможливості прибуття на сесію, депутат зобов’язаний повідомити про це міського голову або секретаря міської ради до початку роботи сесії (письмово, усно, за телефоном).

У роботі сесії міської ради беруть участь запрошені. Список запрошених складається та затверджується міським головою. На пленарне засідання міської ради можуть бути запрошені: голова районної державної адміністрації, його заступники, керівники управлінь та структурних підрозділів районної державної адміністрації, голова районної ради, заступник голови районної ради та сільські голови, старости, керівники підприємств, організацій, депутати різних рівнів рад, представники політичних партій, релігійних конфесій, громадяни.

Відкриття пленарного засідання оголошується головуючим на початку пленарного засідання. На початку кожного засідання ради проводиться поіменна реєстрація депутатів. Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання. У разі відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час. Перед проведенням голосування з проєктів рішень міський голова, в разі необхідності, може проводити перевірку кількості депутатів присутніх на засіданні. Така перевірка може проводитись за вимогою будь-якого депутата міської ради. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю на засіданні достатньої кількості депутатів, голова відкладає засідання.

Відкриваючи засідання міської ради, головуючий повідомляє номер сесії, скликання міської ради та оголошує про відкриття пленарного засідання міської ради, після чого лунають Державний Гімн України та Гімн Краснограда (в разі його прийняття).

Завершення сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні міської ради після розгляду питань, що були включені до порядку денного, після чого лунають Державний Гімн України та Гімн Краснограда (в разі його прийняття).

Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного. У цьому разі, на її засіданні невідкладно вирішується питання перерви у засіданні міської ради. Засідання ради не може перериватися більш ніж на сім днів. Питання перерви в засіданні та її тривалості, дата та час продовження сесії розглядаються невідкладно міською радою і рішення стосовно згаданих питань приймається більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.

Секретар ради надає допомогу головуючому у веденні сесії, записує депутатів для виступів у дебатах на підставі їх усних заяв або поданих у письмовій формі, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії. Оголошує на засіданні звернення депутатів подані у письмовій формі.

Стаття 8. Підготовка питань та проєктів рішень на розгляд сесії міської ради

 Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися міським головою, секретарем міської ради, постійними комісіями, депутатами, загальними зборами громадян, окремими громадянами, виконавчим комітетом міської ради, органами державної влади, іншими юридичними особами відповідно до положень регламенту та чинного законодавства України.

Матеріали, які розглядаються на сесії міської ради, доповіді, співдоповіді і проєкти рішень готуються відділами міської ради з питань, що входять до їх компетенції, та розглядаються постійними комісіями, депутатськими фракціями і групами.

Текст проєкту рішення міської ради:

 • має бути стислим, суть документу повинна, бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення;
 • має містити вказівку на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та рішеннями або положеннями міської ради.

Проєкт рішення у мотивувальній частині повинен передбачати законні підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні норми законодавства).

Проєкт рішення у резолютивній частині має обов’язково містити пункти, що передбачають:

 • конкретні завдання виконавцям із зазначенням остаточних термінів їх виконання;
 • точні назви організацій — виконавців;
 • доручення про контроль відповідним виконавцям із зазначенням строків надання попередньої інформації про хід виконання рішення та остаточної інформації для вирішення питання для зняття з контролю;
 • доведення до відома усіх зацікавлених підрозділів підприємств, установ, організацій та посадових осіб, у частині що їх стосується.

Проєкт рішення, що пропонується внести на розгляд сесії міської ради та ініціатором якого є депутати міської ради, громадяни або загальні збори громадян, інші юридичні або фізичні особи подається до відділу організаційного забезпечення та контролю міської ради на реєстрацію та оприлюднення.

При отриманні проєкту рішення відділ організаційного забезпечення та контролю міської ради повинен провести аналіз проєкту щодо наявності будь-яких невідповідностей чи протиріч із виданими раніше актами з даного питання. Якщо рішення, що пропонується до прийняття, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність. Крім того проєкт рішення перевіряється і візується відповідними підрозділами міської ради та начальником відділу правового забезпечення.

Проєкт рішення міської ради, що вноситься на сесію, подається разом з обґрунтуванням необхідності та наявних підстав для його прийняття. Проєкти рішень сесії міської ради з планових питань подаються не менш ніж за 10 днів до пленарного засідання ради чергової сесії.

Проєкти рішень сесії та необхідні матеріали по них тиражуються організаційного забезпечення та контролю міської ради в кількості 26 примірників.

Проєкти рішень міської ради оприлюднюються на офіційному вебсайті міської ради в мережі інтернет не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, за винятком розгляду питань, які належать до розгляду питань з обмеженим доступом.

На пленарному засіданні міської ради розгляд пропозицій, доповнень, уточнень до проєкту рішення ради проводиться після прийняття за основу проєкту рішення. Голосування з альтернативних проєктів рішень ради проводиться після відхилення проєкту, підтриманого постійною комісією.

На пленарному засіданні міської ради головуючим перед голосуванням по кожному проєкту оголошуються висновки робочої групи, постійної комісії, до відання якої відноситься питання. Поправки до проєкту рішення, які виникли в процесі обговорення на пленарному засіданні, надаються головуючому в письмовій формі або в усній формі, якщо це доступно до формулювання усної пропозиції при постановці її головуючим на голосування.

Після прийняття радою рішень з питань, які розглядалися на сесії міської ради, про доопрацювання прийнятих рішень, з урахуванням зауважень та пропозицій депутатів міської ради, таке доопрацювання проводиться суб’єктами підготовки і подання проєктів рішень сесії спільно з відповідними структурними підрозділами виконавчого апарату міської ради протягом 3-х робочих днів. Контроль за якісним та своєчасним доопрацюванням прийнятих рішень здійснюють виконавчий апарат міської ради та постійна комісія, до відання якої відноситься прийняте рішення.

Якщо запропонований проєкт рішення у зв’язку з проголосованими до нього змінами і доповненнями потребує істотного редагування та узгодження, рада може прийняти рішення про перерву у засіданні для узгодження проєкту з відповідними суб’єктами. Після цього, за рішення голосують вцілому.

Рішення сесії міської ради підписує міський голова в строк не більше 5 днів з дня його затвердження сесією міської ради. Якщо на пленарному засіданні сесії, за відсутністю міського голови, головував секретар міської ради, то рішення сесії міської ради підписує секретар міської ради в той же строк. У окремих випадках рішення сесії міської ради підписується депутатом міської ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні, без зміни строку. Додатки до рішення сесії міської ради підписує секретар міської ради, в строк не більше 5 днів з дня затвердження рішення сесією міської ради. Не пізніше як у п’ятиденний строк після прийняття рішень, виконавчий апарат міської ради забезпечує доведення їх до відома населення Красноградської міської територіальної громади в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації» та до їх виконавців.

Спірне питання, яке має вагоме значення для життя міста, але яке не набрало необхідної підтримки в міській раді, може бути винесене на місцевий референдум згідно з діючим законодавством.

 Стаття 9. Порядок денний сесії міської ради

Пропозиції щодо порядку денного сесії міської ради формуються в порядку, передбаченому цим Регламентом та планом роботи міської ради з урахуванням пропозицій:

 • міського голови;
 • секретаря міської ради;
 • депутатських фракцій та груп;
 • постійних комісій міської ради;
 • окремих депутатів;
 • працівників виконавчого апарату міської ради;
 • виконкому міської ради;
 • членів територіальної громади.

Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджуються на початку пленарного засідання міської ради шляхом голосування простою більшістю голосів від загального складу міської ради.

Голосування проводиться як за кожною пропозицією про зміну порядку денного так і про черговість розгляду питань. Рішення приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.

До порядку денного, до його затвердження, можуть бути, включені, за пропозицією міського голови, секретаря міської ради, першого заступника  та заступників міського голови, депутатських груп та фракцій, постійних комісій, окремих депутатів інші питання у випадках, коли:

 • для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів та непередбачених фінансових витрат;
 • підтверджується наявність у депутатів усіх необхідних матеріалів;
 • питання потребує негайного вирішення (при цьому проєкт рішення, у разі потреби, готується спеціально обраною редакційною комісією і розповсюджується нею серед депутатів у процесі роботи пленарного засідання ради).

Кожна з таких пропозицій ставиться на голосування і вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

У порядку ведення та регламенті пленарного засідання передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного.

Стаття 10. Організація роботи пленарного засідання міської ради

Реєстрація депутатів, що прибули на пленарне засідання міської ради, перед його початком проводиться виконавчим апаратом міської ради, а у ході засідання — лічильною комісією, в міру необхідності її роботи та після кожної перерви.

Громадяни, які бажають бути присутніми на засіданні міської ради, повинні зареєструватися у виконавчому апараті міської ради.

Реєстрація запрошених осіб та окремих громадян проводиться згідно із затвердженим списком.

Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про кількість присутніх на ньому депутатів, при необхідності, про запрошених та інших присутніх на засідання міської ради.

Перед затвердженням порядку денного засідання міської ради чергової сесії, при необхідності, передбачається час для депутатських запитів, звернень, заяв, різного.

Сесія міської ради правомочна, якщо у її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради.

Регламент роботи пленарного засідання встановлюється сесією міської ради. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від загального складу міської ради. Засідання міської ради розпочинається у визначений розпорядженням міського голови день та час, з перервами по 15 хвилин через кожні півтори години роботи. Міська рада може встановлювати інший порядок роботи.

Час для доповідей, як правило, надається в межах до 20 хвилин, співдоповідей — до 10 хвилин, виступаючим в обговоренні з конкретного питання — по 5 хвилин; для повторних виступів, заключного слова доповідача, заяв, запитань, пропозицій, довідок — до 3 хвилин. В окремих випадках, за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні міської ради, головуючий має право продовжити час конкретному виступаючому.

Головуючий на засіданні:

 • надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним та згідно з поданими секретарем ради списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;
 • організовує обговорення питань;
 • ставить на голосування проєкти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;
 • оголошує результати голосування;
 • забезпечує порядок у залі засідань, не допускає виступів без дозволу;
 • має право для забезпечення порядку в сесійному залі міської ради запросити представників правоохоронних органів;
 • слідкує за дотриманням регламенту роботи;
 • не допускає будь-якого тиску на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;
 • повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій;
 • в разі зауваження депутата щодо порушення регламенту надає йому слово поза чергою.

Кожна з депутатських груп та фракцій, постійних комісій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проєкту рішення чи поправки, яка голосується. В цих випадках надається слово для виступу.

Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи, від якої було внесене на розгляд питання, в порядку місцевої ініціативи.

Для своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені повинні використовувати мікрофон, який встановлено на трибуні, а при наявності мікрофони, що встановлені на місцях. Перед початком виступу депутат або запрошений зобов’язаний назвати себе. Виступаючий на пленарному засіданні ради не повинен відхилятися від теми обговорення, використовувати у своїй мові некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого. Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова. Вказаним особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається, якщо інше рішення не буде прийняте більшістю від присутніх на засіданні депутатів.

З питань адміністративного, господарського і соціально-культурного розвитку, які розглядає рада, як правило, заслуховується співдоповідь голови відповідної постійної комісії (або декількох постійних комісій) ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю з даного питання.

З питання, що розглядається, депутати ради можуть передавати головуючому на засіданні ради, через секретаря, свої пропозиції і зауваження у письмовій формі. Вони додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

Обговорення питання, яке розглядає міська рада, припиняється за рішенням ради. При постановці питання про припинення дебатів головуючий формулює альтернативні пропозиції з обговореного питання, інформує про кількість депутатів, які записалися і виступили, з’ясовує: хто наполягає на наданні слова. Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом. Якщо депутат записався для виступу, але йому не було надано слово, то на його прохання, текст даного виступу включається до протоколу сесії. Для цього на тексті слід зробити помітку «До протоколу».

За рішенням ради, розгляд питання порядку денного сесії, що є виключною компетенцією міської ради, в разі необхідності, може бути перенесено на засідання постійної комісії ради. Висновки, рекомендації і пропозиції, внесені постійною комісією, подаються у раду.

Міська рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проєкт рішення ради з питання, що розглядається.

За рішенням міської ради, яке приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

На закритому засіданні міської ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визначена і затверджена сесією міської ради.

Міська рада після обговорення питання, або можливого скороченого (без запитань) обговорення, наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації, копіювання, оприлюднення рішення ради, доступу до ознайомлення з протоколом, іншими матеріалами цього засідання.

Ведення пленарного засідання міської ради та виступи на засіданнях міської ради та її органів відбуваються державною мовою.

Засiдання сесiй міської ради протоколюються державною мовою. Оформлення протоколу здiйснює секретар ради. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання ради, зокрема: відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання міської ради; кількість депутатів міської ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради; питання порядку денного пленарного засідання ради та ті з них, які винесені на голосування; прізвище ім’я по батькові головуючого на пленарному засіданні ради і виступаючих. В тексті протоколу стисло записуються виступи доповідачів та інших учасників сесії. До протоколу заносяться також запитання доповідачам та конспективний запис виступів під час обговорення.

Протоколи сесій підписуються особисто міським головою. Якщо на пленарному засіданні сесії, за відсутністю міського голови, головував секретар міської ради — протокол пленарного засідання підписується секретарем міської ради. У окремих випадках протокол підписується депутатом міської ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Протоколи сесії зберігаються безстроково на цифрових носіях, копії цих матеріалів можуть бути надані депутату міської ради за його письмовою вимогою, поданою на ім’я міського голови, із відшкодуванням необхідних на це витрат.

РОЗДІЛ 3.  ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття 11. Види голосування і процедури прийняття рішень міської ради

Процедура для прийняття рішення ради включає в себе доповідь, повідомлення, запитання і відповіді на них, дебати, заключний виступ доповідача, формування проєкту рішення та його альтернатив, які вносяться на голосування, зауваження по процедурі і формі голосування, голосування по кожній альтернативі.

Рішення міської ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення, крім випадків, зазначених цим Регламентом. Рішення міської ради може прийматися без обговорення, якщо проти цього не заперечує жодний депутат ради, присутній на засіданні.

Рішення міської ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом та іншими актами чинного законодавства.

Пропозиція або проєкт рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проєкту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання.

Питання, з якого не було прийняте рішення на поточній сесії, може бути запропонованим для повторного розгляду на черговій сесії ради, але не частіше одного разу на квартал.

Рада приймає рішення таємним голосуванням у випадках, передбачених законом, а саме:

 • обрання та звільнення з посади секретаря міської ради;
 • прийняття до відома рішення суду про притягнення до адміністративної відповідальності за корупційне діяння.

Також таємне голосування з інших питань може бути проведене за рішенням сесії на вимогу більшості депутатів від загального складу ради, постійної комісії, міського голови. У всіх інших випадках застосовується відкрите голосування. При проведенні голосування підрахунок голосів доручається лічильній комісії, склад якої визначається міською радою.

Для забезпечення якісного таємного голосування з питань порядку денного, депутати отримують бюлетені відповідно до кількості питань порядку денного, рішення з яких, передбачають прийняти шляхом таємного голосування і засвідчують свій вибір поданням бюлетеню до лічильної комісії через відповідну процедуру.

Порядок проведення таємного голосування, форма бюлетенів встановлюються лічильною комісією. Лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії. Час і місце голосування, порядок його проведення, форма бюлетенів встановлюється лічильною комісією. Бюлетені для таємного голосування, перед його початком, підписуються головою та секретарем лічильної комісії. Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності до списку депутатів. Результати таємного голосування оформляються протоколами лічильної комісії, які підлягають затвердженню на пленарному засіданні ради відкритим голосуванням. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання. Голосування проводиться шляхом підняття руки. При підрахунку голосів застосовується поіменне голосування.

Поіменне голосування відбувається шляхом оголошення представником лічильної комісії в алфавітному порядку прізвища, ім’я та по батькові депутата міської ради і оголошення особисто названим депутатом своєї позиції відносно питання, що голосується, проголошенням вголос одного із слів: «за», «проти» або «утримався». Представник лічильної комісії заносить це до списку депутатів для поіменного голосування, який підписується трьома членами лічильної групи. Після цього лічильна комісія встановлює результати голосування та надає їх головуючому для оголошення.

Після підрахунку голосів головуючий на засіданні ради оголошує результати голосування.

Депутати, відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.

Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиції, що виникли у депутатів під час обговорення питання на пленарному засіданні, обговорюються і вносяться на голосування окремо.

Після постановки питання на голосування слово для обговорення з даного питання не надається. Після прийняття рішення проголосоване питання не обговорюється.

Повернення до розгляду питання або повторне голосування по проєкту рішення проводиться за рішенням ради прийнятим більшістю голосів від присутніх на сесії депутатів.

Міська рада може скасувати своє рішення, а також рішення міської ради попереднього скликання. Рішення з цього питання приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим регламентом.

Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради із обґрунтуванням зауважень. Міська рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Якщо пленарне засідання міської ради розглядає питання про відміну попереднього рішення щодо затвердження таємного голосування, де, відповідно до законодавства, голосувало не менше двох третин депутатів від загального складу ради, то і скасованим вважається рішення, якщо за його скасування проголосує не менше двох третин депутатів від загального складу ради.

Рішення міської ради регуляторного характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Рішення міської ради нормативно-правового і регуляторного характеру, а також звернення та заяви підлягають обов’язковому оприлюдненню через розміщення текстів прийнятих рішень на офіційному вебсайті, а при можливості опублікування їх у районній газеті «Вісті Красноградщини» або інших газетах. Всі, прийняті міською радою рішення підшиваються з протоколами сесій і зберігаються у виконавчому апараті міської ради. Кожен депутат має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради. Кожен депутат має право отримати копію будь-якого рішення ради, якщо рада не прийняла інше рішення.

Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів від кількості депутатів присутніх на сесії. До процедурних питань відносяться питання:

 • про зміну форми голосування;
 • про продовження часу засідання;
 • про збільшення часу для виступу;
 • про відміну результатів голосування;
 • про зміну послідовності розгляду питань порядку денного;
 • про зупинку дебатів;
 • про перерву в засіданні;
 • про надання слова запрошеним;
 • про проведення закритого засідання;
 • про проведення перереєстрації депутатів;
 • про обрання лічильної комісії для проведення таємного голосування;
 • про затвердження форми бюлетеня для таємного голосування; про видалення із зали засідань;
 • про визнання причини відсутності депутата на сесії поважною;
 • про опублікування списку депутатів, які не відвідують сесії;
 • інші питання процедурного характеру.

Рішення з процедурних питань відображаются у протоколі сесії і не оформлюються окремим рішенням.

 

Стаття 12. Дисципліна та етика

пленарних засідань міської ради

 

Присутні на пленарних засіданнях міської ради не повинні: користуватися мобільними телефонами, вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова.

Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, то головуючий може додати одну хвилину для закінчення промови виступаючого. Якщо виступаючий і після цього перевищує час, то головуючий на пленарному засіданні звертається до нього з вимогою припинити виступ. Якщо головуючий звертається до виступаючого з цих підстав, останній повинен припинити свій виступ.

Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути відключено без попередження.

Під час пленарного засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, блокуванням мікрофонів тощо).

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом пленарного засідання головуючий може поставити на розгляд міської ради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні міської ради.

 

РОЗДIЛ 4. ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ,

ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ

 Глава 5. Депутати міської ради, форми роботи депутатів міської  ради

Стаття 13. Правові засади діяльності депутатів міської ради

 

Порядок діяльності депутата міської ради, його права, обов’язки та  повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України та цим Регламентом.

Депутат міської ради набуває своїх повноважень у результаті обрання його до міської ради відповідно до Виборчого кодексу України. Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною міською виборчою комісією в день відкриття першої сесії міської ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради, до складу якої його обрано. Суперечки щодо набуття повноважень депутата міської ради вирішуються у судовому порядку.Депутату міської ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов’язків, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом. Після набуття депутатом повноважень йому видається посвідчення і нагрудний знак «Депутат міської ради». Для здійснення повноважень депутат міської ради може мати до п’яти помічників-консультантів, умови діяльності яких визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата міської ради, яке затверджується міською радою не пізніше, ніж на третій сесії міської ради VIІІ скликання.Помічникам депутата міської ради, на підставі особистої заяви депутата, поданої до виконавчого апарату міської ради, видаються посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради. У разі припинення повноважень помічника депутата  міської ради, депутат повідомляє про це виконавчий апарат міської ради у 3-денний термін, після чого помічник депутата здає посвідчення у виконавчий апарат міської  ради. Депутат міської ради представляє в міській раді спільні інтереси громади територіального виборчого округу (далі — округу), від якого його було обрано, або округу за яким його було закріплено рішенням міської ради та мають всю повноту прав, що забезпечує їх активну участь у діяльності міської ради та органах, що нею утворюються, несуть обов’язки перед виборцями, радою та її органами.Депутат міської ради, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради.Депутат міської ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях міської ради та її органів, до складу яких він входить. Набуває депутат право ухвального голосу з моменту визнання його повноважень. Кожен депутат в міській раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Передача голосу не допускається. Депутат міської ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути особисто присутнім на сесійних засіданнях міської ради та її органів, до яких його обрано. Участь у засіданнях міської ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ. Відсутність депутата на засіданнях міської ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин, про які він зобов’язаний інформувати виконавчий апарат міської ради. Інформація щодо участі депутатів в сесійних засіданнях і роботі постійних комісій, за рішенням міського голови може розміщатися на інформаційних стендах і в засобах масової інформації. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань міської ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, рада може звернутися до відповідної політичної партії з пропозицією вжити дієвих заходів для виконання депутатом своїх обов’язків згідно з діючим законодавством.Депутат міської ради має право:-                    обирати і бути обраним до органів міської ради;-                    офіційно представляти виборців в міській раді та її органах;-                    пропонувати питання для розгляду їх міською радою та її органами;-                    вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань міської ради та її органів, до порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;-                    вносити на розгляд міської ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;-                    вносити на розгляд міської ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;-                    висловлюватися щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;-                    порушувати питання про розпуск органів, утворених міською радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування у встановленому законом порядку;-                    брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;-                    вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні міської ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;-                    порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних міській раді органів, підприємств, установ, організацій;-                    виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;-                    складати довідки про місце проживання особи (без реєстрації);-                    висловлювати репліку на захист свого імені;-                    ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань міської ради та її органів до їх опублікування;-                    оголошувати на засіданнях міської ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;-                    об’єднуватися з іншими депутатами міської ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до діючого законодавства та регламенту ради;-                    передавати головуючому на пленарному засіданні міської ради через секретаря ради, головуючому на засіданні органу міської ради тексти своїх не виголошених виступів, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь;-                    мати інші права, передбачені чинним законодавством України та рішеннями міської ради.

У разі виникнення конфлікту інтересів у суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», такі особи зобов’язані письмово, шляхом написання та подання такої заяви до Красноградської міської ради на ім’я міського голови (у разі його відсутності — секретаря міської ради) повідомити не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізнались чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів. Заява реєструється та зберігається в відділі правового забезпечення міської ради. Така заява може бути подана до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Такі особи мають право брати участь у розгляді та підготовці прийняття рішень відповідною комісією чи радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання колегіального органу, на якому розглядається відповідне питання. Про оголошення відповідної заяви зазначається у протоколі засідання колегіального органу.

Особи, у яких виник реальний чи потенційний конфлікт інтересів не мають права брати участь у прийнятті рішення міською радою та постійною комісією, до складу яких вони входять, шляхом не голосування.

У випадку внесення на розгляд сесії Красноградської міської ради питання на пленарному засіданні (з голосу), міський голова, секретар міської ради або депутат міської ради (або головуючий), який вбачає в даному рішенні чи пункті рішення присутність особистого інтересу, зобов’язаний попередити про це всіх присутніх на засіданні сесії та зобов’язаний не брати участі у голосуванні під час процедури голосування.

При розгляді проєктів рішень у постійних комісіях міської ради депутат не бере участі у голосуванні щодо питання, в якому міститься його особистий інтерес.

 

Стаття 14.  Порядок дострокового припинення повноважень депутата

 

Повноваження депутата міської ради припиняються достроково у випадках, передбачених статтями 4, 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», та пунктом 5 статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Повноваження депутата міської ради можуть бути достроково припинені також:

 • у зв’язку з особистою заявою депутата про складення депутатських повноважень;
 • з набранням чинності щодо нього звинувачувальним вироком суду, за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається у постійній комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та регламенту, яка подає свої висновки з цього питання до ради.

Міська рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до міської виборчої комісії.

Інформація про дострокове припинення повноважень депутата міської ради друкується у засобах масової інформації.

Глава 6. Депутатські фракції та групи

 

Стаття 15. Депутатські групи

 

Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати міської ради можуть, на основі їх взаємної згоди, об’єднуватися в депутатські групи. Депутати міської ради об’єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують. Депутатські групи формуються з депутатів ради, які представляють різні політичні партії, для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської  ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». Депутатська група може бути утворена на визначений термін або на термін скликання в будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання, за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатські групи складаються не менше як з двох депутатів ради. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи, із зазначенням її назви, мети, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи не є підставою для перегляду персонального складу органів міської ради.

 

Стаття 16. Депутатські фракції

 

Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції. З числа членів депутатської фракції обирається голова фракції, а також заступник голови фракції.

До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракції. Порядок роботи депутатської фракції, вступу до фракції та виходу чи виключення з неї визначаються самою фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради на пленарному засіданні ради. Про зміни в складі депутатської фракції її уповноважений представник письмово повідомляє міського голову, це повідомлення підписує уповноважений представник депутатської фракції.

Розпуск (саморозпуск) депутатської фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів міської ради. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голів фракцій.

 

Стаття 17. Повноваження депутатських фракцій та групДепутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури на посади секретаря міської ради, першого заступника та заступників міського голови, голів постійних комісій міської ради, а також персональний склад колегіальних органів ради.Депутатські фракції та групи відповідно до цього Регламенту мають право на пропорційне (виходячи з кількості їх членів) представництво в усіх органах міської ради та офіційних делегаціях. Постійні комісії ради формуються фракціями та групами за принципом пропорційності, з урахуванням фахової підготовки депутатів ради та домовленості між зацікавленими депутатськими фракціями та групами.Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях міської ради та її органів. Депутатська фракція чи група, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення обговорення на пленарних засіданнях міської ради та її органів.Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені міської ради.За зверненням уповноваженого представника депутатської групи виконавчий апарат міської ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали, якщо вони не суперечать Конституції України та чинному законодавству.Міський голова та секретар міської ради надають допомогу депутатським групам і фракціям у здійсненні ними своїх функцій у міській раді і не входять до складу жодної депутатської групи та фракції.  

Глава 7. Міський голова, секретар міської ради

та виконавчі органи міської ради

 

Стаття 18. Міський голова

 

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання та зачитування тексту Присяги й закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування».

Міський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та Законів України, виконання актів Президента та відповідних органів виконавчої влади. Організовує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу відповідної ради та її виконавчого комітету.

Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради із обґрунтуванням зауважень.

Вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатур на посаду секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, та старост.

Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради.

Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради.

Здійснює керівництво апаратом ради, її виконавчим комітетом.

Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради.

Забезпечує підготовку на розгляд ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму відповідної ради, її виконавчого комітету.

Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради.

Веде особистий прийом громадян.

Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 

Стаття 19. Секретар міської ради

 

Секретар міської ради обирається шляхом таємного голосування за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах крім викладацької, наукової та творчої роботи, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено Законом.

Секретар міської ради:

Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною 6 ст.45 Закону України, повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію, про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України.

Організовує підготовку сесії ради, питань, що вносяться на розгляд ради.

Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

Організовує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

Вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Секретар міської ради, в разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, здійснює повноваження міського голови.

 

Стаття 20. Староста

 

Староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.

Староста є членом виконавчого комітету міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Положенням про старосту, затвердженим міською радою, та іншими законодавчими актами.

Повноваження старости:

1) представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;

4) сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проєктів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

13) здійснює інші повноваження, визначені Законодавством України.

При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний  міському голові.

Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.

Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

 

Стаття 21. Виконавчі органи міської ради

 

Виконавчими органами міської ради є її виконавчий комітет, управління, відділи та інші утворені міською радою виконавчі органи.

У межах, встановлених законами України, виконавчі органи міської ради здійснюють власні і делеговані повноваження у сферах і галузях:

а) соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

б) бюджету, фінансів і цін;

в) управління комунальною власністю;

г) житлово-комунального господарства;

ґ) побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування;

д) транспорту і зв`язку;

е) будівництва;

є) освіти;

ж) охорони здоров’я;

з) культури;

и) фізкультури і спорту;

і) регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища;

ї) соціального захисту населення;

й) зовнішньоекономічної діяльності;

к) оборонної діяльності;

л) адміністративно-територіального устрою;

м) забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян;

н) інші повноваження.

Виконавчий комітет очолює міський голова. Виконавчий комітет координує діяльність інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників; має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів міської ради, а також їх посадових осіб.

Міська рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи для здійснення повноважень виконавчих органів ради. Діяльність зазначених виконавчих органів ради здійснюється відповідно до Положень про управління, відділи та інші виконавчі органи, що затверджуються міською радою.

 Глава 8. Постійні комісії міської радиСтаття 22. Загальні умови створення постійних комісій міської радиСклад постійних комісій міської ради обирається з числа депутатів ради на першій сесії міської ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням ради про утворення постійних комісій. До складу постійних комісій міської ради не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради.Інші питання, пов’язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії міської ради, рішеннями міської ради.   Стаття 23. Склад постійних комісій Міська рада обирає постійні комісії у складі: голови і членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається радою на основі волевиявлення депутата. Склад постійних комісій обирається радою за пропозицією міського голови з урахуванням представництва фракцій та груп. Депутат ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у лічильній комісії та інших тимчасових комісіях. Всі члени комісії мають рівні права.У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі  постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття міською радою відповідного рішення. 

                                                                                Стаття 24. Порядок обрання складу постійних комісій За пропозицією міського голови склад постійних комісій обирається за списком. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення ради. Персональний склад постійних комісій міської ради повинен містити: назву всіх постійних комісій, прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів ради; назву політичної партії, від якої обрано депутата. Цей список, поширюється серед депутатів ради, може бути оприлюднений у засобах масової інформації. Глава 9. Тимчасові (контрольні) комісії міської ради

Стаття 25. Тимчасові (контрольні) комісії міської ради

 

Тимчасові контрольні комісії міської ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених міською радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

У складі тимчасової контрольної комісії міської ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи або/та кожної постійної комісії міської ради.

Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.

Про утворення тимчасової контрольної комісії міська рада приймає рішення, де визначає:

 • назву тимчасової контрольної комісії;
 • завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;
 • кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;
 • термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);
 • термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;
 • за необхідності, заходи щодо кадрового, матеріально, технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

Рішення міської ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради.

Стаття 26. Склад тимчасової (контрольної) комісії  та режим її роботи

Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

Тимчасова контрольна комісія міської ради працює у режимі засідань, як правило, закритих. Депутати міської ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

 Стаття 27. Звіт та припинення роботи тимчасової (контрольної) комісії

Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях міської ради та на пленарному засіданні міської ради, міська рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

 • прийняття міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;
 • припинення повноважень міської ради.

 Глава 10. Виконавчий комітет міської ради

Стаття 28. Виконавчий комітет міської ради

Виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом, який утворюється  міською радою на строк її повноваження. Після закінчення повноважень міської ради (міського голови) її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою за пропозицією міського голови.

Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі відповідно: міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету, старост, а також інших осіб.

Староста є членом виконавчого комітету, міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

До складу виконавчого комітету міської ради входить секретар міської ради.

Очолює виконавчий комітет міський голова.

На осіб, які входять до складу виконавчого комітету міської ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою, діяльністю, встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря міської ради.

 

Стаття 29. Організація роботи виконавчого комітету міської ради

 

Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності — чи неможливості здійснення ним цієї функції — заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів від загального складу виконавчого комітету.

Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою.

У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію його рішення своїм розпорядженням внести це питання на розгляд відповідної ради.

Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

 

РОЗДІЛ 5. ЗДIЙСНЕННЯ МІСЬКОЮ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ

КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦIЙ I ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Глава 11. Засади контрольної діяльності міської ради

Стаття 30. Контрольна діяльність міської ради та її комісій

Міська рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

Постійні комісії міської ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень міської ради.Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений ними строк. Стаття 31. Контроль за виконанням рішень міської ради

Міська рада безпосередньо або через створенi нею постiйнi комісії чи тимчасові контрольнi комiсiї здiйснює контроль за виконанням своїх рiшень  вiдповiдно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту. Контроль за виконанням рiшень міської ради організовує міський голова та секретар міської ради.

Рiшенням міської ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на вiдповiдну постійну комiсiю міської ради. Рiшення одразу пiсля прийняття, але не пiзнiше 3-денного строку пiсля закриття сесії міської ради, передаються до вiдповiдних постійних комiсiй.

Постiйна комiсiя на своєму засiданнi розглядає питання щодо контролю за виконанням рішень та надає про це iнформацiю секретарю міської ради.

Стаття 32. Здійснення міською радою контрольних функцій відносно органів і посадових осіб

 Міська рада не рідше одного разу на рік заслуховує звіт міського голови про свою діяльність, та звіти про роботу постійних комісій.

Міська рада заслуховує звіти заступників міського голови, старост, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міськвиконкому про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення делегованих радою повноважень. Терміни, порядок таких звітів визначаються планом роботи ради.

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Глава 12 Депутатський запит, депутатське запитанняі депутатське звернення

Стаття 33. Поняття  депутатського запиту, депутатськогозапитання та депутатського звернення Депутати міської ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.Депутатський запит — це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території області. Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії міської ради або надана депутату ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії міської ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.Депутатське звернення — викладене в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 34. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів ради попередньо або на пленарному засіданні міської ради, як правило, у письмовій формі.

При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні міської ради головуючий оголошує короткий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного кожного пленарного засідання міської ради.

У депутатському запиті зазначається: прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

Депутатський запит, проголошений в усній  формі на пленарному засіданні міської ради, також має містити суть проблеми та вимог, назву органів та прізвище посадових осіб, до яких адресовано запит.

У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання, який долучається до рішення ради з цього питання.

По кожному депутатському запиту міська рада приймає рішення. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні міської ради. Міська рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення міської ради по запиту депутата міської ради.

Стаття 35. Відповідь на депутатський запит Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату міської ради. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений міською радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити міську раду та депутата ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні міської ради.Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні міської ради депутатів міської ради. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення міською радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні міської ради.

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ

 Для переведення діяльності на якісно новий рівень міська рада впроваджує інформаційні технології за усіма напрямками своєї діяльності.

Основними завданнями у сфері інформаційної підтримки діяльності ради мають бути:

 • підвищення ефективності управління;
 • забезпечення прозорості діяльності міської ради, удосконалення процедури взаємодії міської ради з громадськістю;
 • створення єдиного внутрішнього інформаційного простору міської ради і бази даних;
 • впровадження системи електронного документообігу;
 • організація ефективного обміну інформацією і знаннями між відділами та постійними комісіями міської ради;
 • оптимізація процедур підготовки та прийняття рішень;
 • скорочення непродуктивних витрат, пов’язаних з підготовкою документів;
 • інвентаризація, взаємодія з іншими органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади;
 • підвищення ефективності поточної діяльності міської ради;
 • підвищення ефективності роботи виконавчого апарату, виконавчого комітету та постійних комісій.

РОЗДІЛ 8. ПІДГОТОВКА І РОЗГЛЯД ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

Стаття 36. Підготовка, розгляд і прийняття проєктів регуляторних актів

Підготовка і розгляд проєктів регуляторних актів міської ради здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, що складається та затверджується радою щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року. План діяльності з підготовки регуляторних актів є складовою частиною плану роботи міської ради.

Після затвердження плану роботи міської ради план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів опубліковується у друкованому засобі масової інформації або на офіційному вебсайті Красноградської міської ради.

При підготовці проєкту регуляторного акту, який не внесено до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, міська рада вносить зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня внесення проєкту на розгляд, але не пізніше дня оприлюднення цього проєкту.

Розробник регуляторного акта, відповідно до строку підготовки проєкту, встановленого планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, подає на розгляд профільних постійних комісій міської ради проєкт регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу, не пізніше ніж за два місяці до засідання сесії міської ради.

Профільні постійні комісії міської ради за наявності мотивованого подання депутата міської ради, іншої постійної комісії міської ради, може визначити експерта та доручити йому підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта, внесеного цим депутатом міської ради, постійною комісією міської ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Профільні постійні комісії міської ради протягом 3 робочих днів від дня надання документів залучають експерта (за потребою) для підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проєкту регуляторного акта. Строк підготовки експертного висновку встановлюється за домовленістю між постійною комісією міської ради та залученим експертом.

На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проєкт регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проєкту профільні постійні комісії міської ради протягом 5 робочих днів з дня отримання експертного висновку готують свої висновки про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У випадках, визначених цим Законом, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.

У разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий профільним постійним комісіям міської ради протягом строку встановленого для його підготовки, висновки постійних комісій міської ради готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проєкт регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, у триденний термін з дня закінчення терміну підготовки експертного висновку.

Профільні постійні комісії міської ради повідомляють розробника регуляторного акта про висновки щодо цього акта.

У разі якщо профільні постійні комісії міської ради дійдуть висновку, що проєкт регуляторного акта відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розробник регуляторного акту та постійна комісія міської ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та регламенту протягом 5 робочих днів готують проєкт регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу (або експертний висновок) та встановлює строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, але не менше ніж один місяць та не більше 3 місяців. Експертний висновок разом з аналізом регуляторного впливу надається відділом правового забезпечення міської ради до Державної регуляторної служби України. Проєкт регуляторного акту оприлюднюється одним зі способів, що передбачено статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Розробник регуляторного акта розглядає усі зауваження і пропозиції щодо проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Доопрацьовані проєкт регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу подаються розробником до профільних постійних комісій міської ради.

Підготовлені висновки профільних постійних комісій міської ради, доопрацьовані проєкт регуляторного акта і аналіз регуляторного впливу протягом 3 робочих днів з дня надходження від розробника передаються для вивчення до постійної комісії міської ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проєкту регуляторного акта у міській раді (відповідальна за підготовку проєкту рішення постійна комісія міської ради).

При представленні на пленарному засіданні сесії ради проєкту регуляторного акта голова профільної постійної комісії міської ради доповідає про висновки цієї постійної комісії міської ради щодо відповідності проєкту регуляторного акта вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

На розгляд профільних постійних комісій міської ради надаються проєкти регуляторних актів, які були попередньо розглянуті на засіданнях виконавчого комітету та його структурних підрозділах по здійсненню державної регуляторної політики і визначенні про відповідність їх вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Висновки профільних постійних комісій міської ради передаються для вивчення постійній комісії міської ради до сфери відання якої належить супроводження розгляду проєкту регуляторного акта у міській раді.

Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо присутня хоча б одна з таких обставин:

– відсутній аналіз регуляторного впливу;

– проєкт регуляторного акту не був оприлюднений».

Офіційне оприлюднення регуляторного акту здійснюється через офіційний вебсайт Красноградської міської ради та (або) друковані засоби масової інформації не пізніше як у 10 денний строк після його прийняття та підписання.

 

РОЗДІЛ 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Регламент міської ради затверджується рішенням міської ради.

Зміни та доповнення до Регламенту, внесені у встановленому порядку, стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

Зауваження щодо порушення Регламенту беруться до відома головуючим на засіданні невідкладно. Усі порушення Регламенту оголошують на сесії із зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

Неодноразове порушення Регламенту депутатом або посадовою особою ради є підставою для розгляду цього питання на засіданні постійної комісії міської ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та регламенту. За результатами розгляду комісія приймає висновки і надає рекомендації.