(затверджений на засіданні сесії Красноградської міської ради 27 липня 2016 року)

Красноградська міська рада, представляючи інтереси жителів міста Краснограда, селищ Степове, Дослідне та Куми, затверджуючи права та свободи людини і громадянина як вищі цінності, прямуючи до створення гідних умов життя людини, усвідомлюючи свою відповідальність за соціально-економічний і культурний розвиток міста, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів, затверджує Статут територіальної громади міста Краснограда.

Статут юридично оформлює об’єднання жителів міста Краснограда, селищ Дослідне, Степове та Куми в територіальну громаду з урахуванням історичних, культурних і соціально-економічних особливостей, установлює систему, структуру, повноваження органів місцевого самоврядування, територіальну, правову і матеріально-фінансову основи діяльності територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Територіальна громада міста Краснограда

 1. Територіальна громада міста Краснограда (далі — територіальна громада) як первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень — це жителі, що об’єднані постійним проживанням у межах міста, що мають колективні інтереси і правовий статус, визначений Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, цим Статутом.
 2. Членами територіальної громади міста Краснограда є жителі, що постійно проживають і зареєстровані на території міста Краснограда, селищ Дослідне, Степове та Куми (далі — міста).
 3. Членство жителя міста в територіальній громаді та наявність у нього встановленої законодавством України дієздатності є підставою для володіння та реалізації всієї повноти індивідуальних і колективних прав на участь у місцевому самоврядуванні.

Стаття 2. Принципи організації та діяльності територіальної громади

Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування на основних принципах, передбачених Конституцією України і Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

– народовладдя;

– гуманізму;

– верховенства права;

– законності;

– соціальної справедливості;

– пріоритету прав і свобод людини і громадянина;

– гласності;

– підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб;

– поєднання міських і державних інтересів;

– раціонального використання матеріальних та фінансових ресурсів;

– правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах своїх повноважень;

– різноманіття форм організації місцевого самоврядування;

– державної підтримки і гарантій місцевого самоврядування;

– судового захисту прав територіальної громади.

Стаття 3. Мета та завдання територіальної громади

 1. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування заради загального блага, сприяє створенню умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожному членові територіальної громади.
 2. Визнання, дотримання і захист конституційних прав і свобод людини та громадянина — обов’язок територіальної громади і всіх інших суб’єктів місцевого самоврядування.
 3. Основними завданнями територіальної громади є:

а) економічний розвиток міста, збереження рівноваги між економічним розвитком і екологічним середовищем;

б) забезпечення для кожної людини безпечного для життя і здоров’я навколишнього середовища;

в) зберігання, відновлення, раціональне та справедливе використання природних ресурсів;

г) розвиток у місті ефективних виробничої, соціальної, транспортної систем;

д) здійснення обґрунтованої політики розвитку соціальної сфери міста, що користується громадською підтримкою;

е) створення умов для працевлаштування жителів міста та їх матеріально-фінансової самостійності;

є) забезпечення достатньої пропозиції та вибору доступного за ціною житла;

ж) забезпечення різноманітного асортименту доступних та якісних послуг і товарів;

з) створення умов життя в місті, які сприяють фізичному, культурному, моральному і духовному розвитку особистості;

и) створення закладів для підтримки здоров’я жителів міста, пропагування здорового способу життя;

і) сприяти забезпеченню доступної, безоплатної медичної допомоги усім мешканцям міста;

ї) сприяти забезпеченню доступності користування всіма категоріями населення культурно-освітніми, спортивними закладами та спорудами міста;

й) сприяти організації надання початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти, організація відпочинку дітей в канікулярний час;

к) надання підтримки в розвитку національно-етнічним, віковим, фаховим, культурним, релігійним та іншим групам населення, створення умов для їх діяльності і мирного співіснування, для участі в них широкого кола жителів міста;

л) збереження і реставрація історичних пам’ятників і споруд, розвиток якісної сучасної архітектури, формування естетичного зовнішнього вигляду міста;

м) створення безпечних умов для проживання у місті, забезпечення ефективного захисту від злочинності, правопорушень, будь-яких форм насильства;

н) сприяння у забезпеченні безпеки дорожнього руху та розвитку транспортної інфраструктури міста;

о) організація, відповідно до закону, діяльності в галузі поховання померлих;

п) вирішення інших завдань, передбачених діючим законодавством.

Стаття 4. Компетенція територіальної громади

 1. Територіальна громада правомочна безпосередньо або через створені нею органи розглядати і вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією України і законами України до відання місцевого самоврядування, а також будь-яке питання, не вилучене із сфери її компетенції і вирішення якого не доручено жодному іншому органу.
 2. До компетенції територіальної громади, що реалізується шляхом виборів, референдумів, інших форм безпосередньої участі громади у вирішенні питань місцевого значення, відноситься:

а) формування міської ради, обрання міського голови та ухвалення рішення про дострокове припинення їх повноважень;

б) заслуховування звітів депутатів і міського голови;

в) здійснення контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законодавством України та цим Статутом формах;

г) найменування і перейменування територіальної громади.

 1. Обмеження прав членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні, відповідно до Конституції України і законів України, може бути застосовано лише в умовах воєнного або надзвичайного стану.
 2. Не можуть вирішуватися територіальною громадою безпосередньо питання виконання делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 5. Форми реалізації територіальною громадою прав при здійсненні місцевого самоврядування

 1. Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.
 2. Право членів територіальної громади брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізоване через участь у:

а) місцевому референдумі;

б) виборах міського голови, депутатів міської ради;

в) загальних зборах громадян;

г) реалізації місцевих ініціатив;

д) громадських слуханнях;

е) індивідуальних та колективних зверненнях жителів міста;

є) роботі органів місцевого самоврядування;

ж) інших, не заборонених законодавством формах здійснення місцевого самоврядування.

Стаття 6. Символіка територіальної громади

 1. Символікою територіальної громади міста, що відображує його історичні, культурні, соціально-економічні та інші особливості і традиції, є прапор і герб територіальної громади.
 2. Прапор територіальної громади представляє собою прямокутне полотнище (співвідношення довжини і ширини 2:3) темно-зеленого кольору з зображенням у його центральній частині на жовтому тлі обрисів Бєльовської фортеці та герба територіальної громади.
 3. Герб територіальної громади представляє собою геральдичний щит французької форми (чотирикутний, загострений униз). На зеленому полі щита зображені червоно-білий щит з язиками блакитного полум’я.
 4. З ініціативи органів місцевого самоврядування або членів територіальної громади міста міською радою може бути заснована й інша символіка.
 5. Порядок заснування, використання та внесення змін у символіку визначається Положенням про зміст, опис і порядок використання символіки територіальної громади, що затверджується міською радою.

Стаття 7. Знаки пошани територіальної громади

 1. За видатні заслуги перед містом, за великий внесок у культурний, економічний, соціальний розвиток територіальної громади громадянам України або громадянам інших держав може присвоюватися звання «Почесний громадянин міста Краснограда».
 2. До знаків пошани територіальної громади належить відзнака «За заслуги перед містом».
 3. Громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, колективи організацій, установ та підприємств можуть нагороджуватися «Грамотою Красноградської міської ради», «Подякою міського голови».
 4. З ініціативи органів місцевого самоврядування або членів територіальної громади можуть бути засновані й інші знаки пошани.
 5. Порядок введення знаків пошани, присвоєння і нагородження знаками пошани визначається відповідними Положеннями, що затверджуються виконавчим комітетом, міською радою, міським головою.

Стаття 8. Міські свята

 1. Проявляючи повагу до історичних традицій міста, турбуючись про їх збереження і збагачення, про самобутній розвиток територіальної громади, установлюються міські свята — День міста, День звільнення міста Краснограда від фашистських загарбників — 19 вересня.
 2. Рішенням міської ради можуть встановлюватися інші загальноміські свята.

Стаття 9. «Міста-побратими»

 1. Територіальна громада, через представницькі органи, на добровільних та договірних засадах може вступати у відносини з містами інших країн (міста-побратими) в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

РОЗДІЛ II

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 10. Територія міста

 1. Територіальною основою організації та діяльності територіальної громади є територія міста.
 2. Територію міста, у межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначає межа міста — міська межа. Офіційними документами, в яких зафіксована міська межа та які визначають принципи розвитку, планування, забудови й іншого використання території міста, є Генеральний план , що підлягає коригуванню не рідше одного разу на п’ять років.
 3. Зміна межі міста здійснюється у встановленому Конституцією і законами України порядку з ініціативи територіальної громади міста Краснограда, Красноградської міської ради з урахуванням історичних і місцевих традицій, думки жителів міста і жителів сусідніх адміністративно-територіальних одиниць, вираженої у формах, що дозволяють встановити думку більшості тієї частини жителів, інтереси якої можуть бути обмежені зміною меж.

Стаття 11. Адміністративно-територіальний устрій міста

 1. Місто Красноград є адміністративно-територіальною одиницею районного значення і адміністративним центром Красноградського району.
 2. Вирішення питань адміністративно-територіального устрою міста Краснограда, зміна меж міста здійснюється з ініціативи територіальної громади міста, Красноградської мської ради як органу місцевого самоврядування в порядку, визначеному Конституцією і законами України, з урахуванням соціально-економічних, історичних особливостей міста і думки більшості тієї частини жителів, інтереси якої можуть бути обмежені зміною адміністративно-територіального устрою міста.

Стаття 12. Склад земель міста

 1. До розмежування земель державної і комунальної власності міська рада розпоряджається землями в межах міста Краснограда, крім земель, переданих у приватну власність, та земель, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти.
 2. Правовий режим земель у міській межі визначається чинним законодавством України.
 3. Зміна правового режиму земель у межах міста, переведення їх з однієї категорії в іншу проводиться в зв’язку зі зміною їх цільового призначення в порядку, установленому чинним законодавством України.

РОЗДІЛ III

ПРАВА ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 13. Місцеве самоврядування

 1. Місцеве самоврядування — це визнане і гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади — жителів міста — самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції України та законів України.
 2. Місцеве самоврядування здійснюється в межах міста Красногада як безпосередньо територіальними громадами через місцевий референдум, вибори та інші форми прямого волевиявлення громадян, так і через міську раду, її виконавчі органи, міського голову, органи самоорганізації населення.

Стаття 14. Права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні

 1. Кожному члену територіальної громади, незалежно від матеріального стану, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, терміну проживання на відповідній території, мовних або інших ознак, забезпечується право на участь у місцевому самоврядуванні.
 2. Члени територіальної громади мають право:

а) безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в різних формах прямого волевиявлення;

б) обирати і бути обраними в органи місцевого самоврядування;

в) брати участь у місцевому референдумі;

г) брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законом і цим Статутом формах;

д) одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, знайомитися, у встановленому порядку, з документами й іншими матеріалами органів місцевого самоврядування;

е) одержувати копії правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

є) направляти індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) в органи та посадовим особам місцевого самоврядування й одержувати на них відповіді у встановлені законом терміни;

ж) на персональний прийом посадовими особами органів місцевого самоврядування;

з) вносити пропозиції про перегляд чинних правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що суперечать Конституції України і законам України;

и) доступу до служби в органах місцевого самоврядування;

і) брати участь у створенні органів самоорганізації населення;

ї) бути присутніми на відкритих засіданнях колегіальних органів місцевого самоврядування в місті Краснограді;

й) бути членами комісій, робочих груп, які утворюються при органах та посадових особах місцевого самоврядування.

 1. Реалізація членами територіальної громади права на участь у місцевому самоврядуванні не повинно порушувати права та свободи інших осіб, права органів місцевого самоврядування і територіальної громади в цілому.

Стаття 15. Права членів територіальної громади на користування об’єктами комунальної власності

 1. Члени територіальної громади мають рівні права на користування спортивними міськими спорудженнями для заняття фізичною культурою та спортом, закладами та пам’ятниками культури, бібліотечними, музейними й архівними та іншими фондами міста, установами громадського призначення, іншими об’єктами комунальної власності територіальної громади.
 2. Гарантії прав членів територіальної громади, передбачених у пункті 1 даної статті, порядок надання, форми й обсяг додаткових пільг і гарантій, соціальної допомоги, субсидій та інших форм участі територіальної громади в соціальному житті конкретного члена територіальної громади визначаються міською радою.

Стаття 16. Право на освіту та додаткові гарантії його реалізації

 1. Територіальна громада, Красноградська міська рада разом із державними органами відповідальні за реалізацію конституційного права на освіту.
 2. Красноградська міська рада сприяє забезпеченню доступності і безоплатності освіти, можливості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства.
 3. Діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей користуються додатковими гарантіями соціального захисту при реалізації права на освіту.
 4. Красноградська міська рада сприяє створення умов для підтримки особливо обдарованих осіб, зокрема, шляхом їх підтримки.
 5. Порядок визначення обсягу та надання додаткових гарантій соціального захисту, надання місцевих пільг, соціальної допомоги, стипендій для особливо обдарованих осіб визначається відповідними рішеннями міської ради.
 6. Красноградська міська рада сприяє розвитку системи позашкільної освіти для дітей та молоді.

Стаття 17. Право на охорону здоров’я

 1. Територіальна громада, Красноградська міська рада разом із державними органами відповідальні за реалізацію конституційного права на охорону здоров’я.
 2. Красноградська міська рада сприяє створенню умов для одержання в місті доступної, безоплатної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги.
 3. Діти, матері та інші члени територіальної громади пільгового контингенту, що визначений чинним законодавством України, користуються додатковими гарантіями соціального захисту при реалізації права на охорону здоров’я.
 4. Порядок визначення обсягу додаткових гарантій соціального захисту та надання пільг при реалізації права на охорону здоров’я визначається чинним законодавством, відповідним рішенням міської ради.

Стаття 18. Додаткові гарантії прав пенсіонерів та осіб з функціональними обмеженнями

 1. Предметом особливої турботи Красноградської міської ради є громадяни похилого віку, особи з функціональними обмеженнями та інші категорії громадян, що потребують соціального захисту.

За рахунок місцевого бюджету, залучення благодійних та інших коштів для них можуть встановлюватися додаткові пільги.

 1. Перелік додаткових пільг і соціальних гарантій, порядок їх надання, категорії громадян, яким вони надаються, визначаються відповідним Положенням, що затверджується міською радою.

Стаття 19. Право на особисту участь в обговоренні питань міського життя

 1. Кожний член територіальної громади має право на особисту участь в обговоренні важливих питань міського життя.
 2. З метою забезпечення обговорення жителями міста й для урахування громадської думки органи місцевого самоврядування оприлюднюють у міських засобах масової інформації проекти програм соціально-економічного розвитку міста і приватизації об’єктів комунальної власності, міського бюджету, нормативно-правових актів, що стосуються інтересів усіх або більшості жителів міста.

Стаття 20. Рівноправність членів територіальної громади

 1. З урахуванням багатонаціонального складу територіальної громади, предметом особливої уваги органів місцевого самоврядування є забезпечення рівності прав і свобод людини і громадянина незалежно від національної і мовної належності, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, а також розвитку міжнаціональних відносин у дусі злагоди, порозуміння, поваги до національних почуттів і традицій.
 2. Особи, що належать до національних меншин, мають право вільно виявляти свою етнічну, культурну, мовну, релігійну та іншу самобутність, підтримувати і розвивати національну культуру через створення національних шкіл, національно-культурних центрів у встановленому чинним законодавством порядку.

РОЗДІЛ IV

ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 21. Місцевий референдум

 1. Місцевий референдум є основною формою вирішення територіальною громадою питань міського значення шляхом прямого волевиявлення.
 2. Предметом місцевого референдуму можуть бути питання, віднесені Конституцією України і законами України до відання місцевого самоврядування.
 3. Питання, які не можуть бути винесені на місцевий референдум, встановлюються Конституцією України та законами України.
 4. Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності в суспільстві, обмежувати або скасовувати права і свободи людини і громадянина, конституційні гарантії їх реалізації.
 5. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на території міста і мають вищу юридичну силу стосовно актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
 6. Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правового акта, орган місцевого самоврядування, до компетенції якого відноситься дане питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно, але не пізніше, ніж у місячний термін після вступу в силу рішення місцевого референдуму.
 7. Рішення, прийняте на місцевому референдумі, може бути визнане в судовому порядку таким, що не відповідає вимогам Конституції України і законів України.
 8. Порядок призначення і проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються винятково на референдумі, визначається чинним законодавством України.
 9. Участь у місцевому референдумі є вільною. Ніхто не може бути примушений до участі у місцевому референдумі. Нікому не може бути відмовлено в участі у місцевому референдумі, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 22. Дорадче опитування громадян

 1. З метою виявлення волі членів територіальної громади під час вирішення важливих питань міського життя може проводитися дорадче опитування (консультативний референдум) громадян України.
 2. Рішення про проведення дорадчого опитування (консультативного референдуму) приймається міською радою. Одночасно приймається рішення про створення комісії з вивчення та узагальнення результатів опитування.
 3. Результати дорадчого опитування (консультативного референдуму) оприлюднюються в міських засобах масової інформації, враховуються органами місцевого самоврядування при прийнятті рішень.
 4. Якщо проект рішення міської ради не відповідає результатам дорадчого опитування (консультативного референдуму), таке рішення може бути прийняте не менше як двома третинами від загального складу депутатів міської ради.

Стаття 23. Вибори органів і посадових осіб територіальної громади

 1. Вибори органів і посадових осіб територіальної громади є формою прямого волевиявлення громадян.
 2. Вибори депутатів міської ради проводяться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Стаття 24. Загальні збори громадян за місцем проживання

 1. Загальні збори громадян як форма їх безпосередньої участі у вирішенні питань міського значення скликаються та проводяться відповідно до Положення «Про загальні збори громадян за місцем проживання в місті Краснограді», що затверджується радою.

Стаття 25. Місцеві ініціативи

 1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у міській раді будь-якого питання, що входить до компетенції місцевого самоврядування (місцева ініціатива).
 2. Порядок реалізації права на місцеву ініціативу визначається Положенням «Про місцеві ініціативи в місті Краснограді», що затверджується радою.

Стаття 26. Громадські слухання

 1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання — зустрічатися з депутатами міської ради, міським головою й іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання, вносити пропозиції з питань міського значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
 2. Організація та проведення громадських слухань здійснюється відповідно до Положення «Про громадські слухання в місті Краснограді», що затверджується радою.

Стаття 27. Звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Члени територіальної громади міста мають право звертатися у органи та до посадових осіб місцевого самоврядування (з урахуванням їх компетенції) із заявами, клопотаннями, зауваженнями, скаргами, пропозиціями з питань, що віднесені до відання місцевого самоврядування, а також із заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх прав та законних інтересів, скаргами про їх порушення.
 2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані приймати до розгляду заяви, клопотання, зауваження, скарги, пропозиції громадян і відповідати на них згідно із Законом України «Про звернення громадян».
 3. Звернення може бути індивідуальним, якщо воно подане окремим громадянином, або колективним, якщо подане групою громадян.
 4. Індивідуальне звернення може бути усним, викладеним громадянином на особистому прийомі, або письмовим, яке надсилається поштою або передається (реєструється) в установленому порядку до відповідного органу чи посадовій особі місцевого самоврядування міста.

Стаття 27-1. Звернення до Красноградської міської ради з електронними петиціями

 1. Особливою формою колективного звернення громадян до Красноградської міської ради є електронна петиція, яка подається в порядку, передбаченому статтею 23-1 Закону України «Про звернення громадян».
 2. Електронна петиція, адресована Красноградській міській раді, розглядається у порядку, встановленому рішенням міської ради, за умови збору на її підтримку не менш як 100 підписів громадян протягом не більше 3 місяців з дня оприлюднення петиції.

РОЗДІЛ V

ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 28. Система органів і посадових осіб територіальної громади

 1. Система органів і посадових осіб місцевого самоврядування, через які територіальна громада здійснює місцеве самоврядування, включає:

– міську раду;

– міського голову;

– виконавчий комітет міської ради;

– відділи й інші виконавчі органи міської ради;

– органи самоорганізації населення.

Стаття 29. Міська рада

 1. Міська рада є представницьким органом територіальної громади, що здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України і законами України, а також приймає від її імені рішення.
 2. Міська рада складається з депутатів, наділених відповідно до закону правом представляти інтереси територіальної громади.
 3. Міська рада обирається населенням міста терміном на п’ять років на основі конституційних принципів виборчого права і законодавства про вибори.
 4. Міська рада вважається повноважною за умови обрання не менше двох третин депутатів від загального складу ради.
 5. Якщо до міської ради обрано менше двох третин депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.
 6. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менше як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.
 7. Міська рада обирає постійні і тимчасові комісії, секретаря ради, утворює виконавчі органи — виконавчий комітет, відділи та інші виконавчі органи міської ради, дає дозвіл на створення органів самоорганізації населення.
 8. Система і структура органів і апарату міської ради визначається на сесії ради за пропозицією міського голови. Вона повинна забезпечувати належну організацію діяльності ради і реалізацію її повноважень.
 9. Міська рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України і законами України до її відання.
 10. Перелік питань, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради, визначається законом.
 11. 11. Міська рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і штамп зі своїм найменуванням, рахунки в установах банків України, вона наділена владними повноваженнями, у межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність згідно з чинним законодавством. Юридична адреса міської ради: м. Красноград, вул. Бєльовська, буд. 94.
 12. Порядок формування, організації і діяльності, а також повноваження міської ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, цим Статутом.

Стаття 30. Регламент міської ради

 1. Регламент — нормативно-правовий акт міської ради, що містить сукупність правил, які визначають порядок діяльності ради і її органів.
 2. Міська рада не пізніше, як на другій сесії чергового скликання повинна затвердити відповідний Регламент. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.
 3. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту ради підлягають обов’язковому розгляду постійною комісією з політико-правових питань, законності, правопорядку, місцевого самоврядуванн або спеціально створеною радою робочою групою.
 4. Регламент ради, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням, яке приймається на пленарному засіданні міської ради більшістю депутатів від загального її складу.

Стаття 31. Сесія міської ради

 1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія міської ради складається з пленарних засідань і засідань її постійних комісій.
 2. Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше, як через два тижня після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менше двох третин від загального складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває та веде голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, міського голови і визнання їх повноважень. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарному засіданні ради першої сесії новообраний голова.
 3. Наступні сесії міської ради скликає міський голова за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відводу земельних ділянок — не рідше одного разу на місяць.
 4. Сесія міської ради також повинна бути скликана за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу ради або за пропозицією виконавчого комітету ради.
 5. У випадку немотивованої відмови міського голови скликати сесію ради, сесія міської ради скликається секретарем міської ради.
 6. Якщо посадові особи, зазначені в частинах 3 і 5 цієї статті, у двотижневий термін не скликають сесію міської ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради або виконавчого комітету сесія може бути скликана депутатами міської ради, що складають не менше однієї третини складу ради, або постійною комісією ради.
 7. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 8. Пропозиції щодо питань порядку денного пленарного засідання сесії міської ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян. Підготовлені пропозиції подаються секретарю міської ради в порядку та у терміни передбачені Регламентом міської ради, з обґрунтуванням доцільності розгляду.
 9. Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
 10. Рішення міської ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом та Регламентом міської ради. При визначенні результатів голосування міської ради враховується голос міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради.
 11. Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, передбаченому законом та Регламентом міської ради.
 12. Рішення міської ради підписується міським головою і набирає чинності в порядку, встановленому чинним законодавством і цим Статутом.
 13. Рішення міської ради в п’ятиденний термін із моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий термін повторно розглянути рішення. Якщо міська рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.
 14. Сесії міської ради проводяться гласно, крім випадків, передбачених чинним законодавством. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 32. Депутат міської ради

 1. Депутатом міської ради може бути обраний громадянин України, що має право голосу. Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутата і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.
 2. Перед відкриттям першої сесії новообраної ради депутати приносять перед міською радою присягу.

Присягу зачитує старший за віком депутат, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.

 1. Депутат міської ради представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності міської ради й створених нею органів, несе обов’язки перед виборцями, міською радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат (крім секретаря міської ради) повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради.
 2. На час сесій, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи й інших витрат, пов’язаних із депутатською діяльністю, за рахунок відповідного міського бюджету.
 3. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засідань постійних та інших комісій ради, до складу яких він обраний.
 4. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань міської ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів міська рада може звернутися до виборців із пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 5. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної й інших комісій, робочих груп ради, до складу яких він обраний.
 6. Депутат має право звернутися з запитом до міського голови, керівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб місцевих органів державної влади, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а також до голови обласної державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.
 7. Орган або посадова особа, до яких звернено запит депутата, зобов’язані дати на нього усну або письмову відповідь, в разі необхідності на пленарному засіданні сесії міської ради, в терміни і в порядку, встановлені радою. За результатами розгляду запиту міська рада приймає рішення.
 8. Депутат має право звертатися до всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, організацій, установ усіх форм власності, посадових осіб для одержання інформації або роз’яснення з питань депутатської діяльності. Відповідь на депутатське звернення може бути оголошена на пленарному засіданні сесії міської ради або надана депутату в індивідуальному порядку в установлений законом термін.
 9. Депутат має право з питань депутатської діяльності знайомитися з будь-якими офіційними документами, що зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, робити виписки, копіювання цих документів. Порядок використання документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, визначається законом. Депутат зобов’язаний не розголошувати відомості, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом.
 10. Депутати ради об’єднуються в депутатські групи (фракції). Питання створення та діяльності депутатських груп (фракцій) визначається чинним законодавством України та Регламентом міської ради.
 11. З числа депутатів міської ради, за пропозицією міського голови, на строк повноважень ради обирається секретар міської ради.
 12. Секретар міської ради працює в раді на постійній основі, не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової і творчої роботи в позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.
 13. Повноваження депутатів, порядок організації та гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами, цим Статутом.
 14. Депутат міської ради, як представник інтересів територіальної громади, здійснюючи свої повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики:

– керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади;

– не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи з корисливою метою;

– керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

– не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірної або неперевіреної інформації.

Стаття 33. Постійні та тимчасові контрольні комісії міської ради

 1. Постійні комісії міської ради — органи, що обираються радою з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
 2. Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. До складу комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.
 3. Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти міських програм соціально-економічного та культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей міського господарства, розробляють проекти рішень міської ради і готують висновки і рекомендації з цих питань.

Постійні комісії за дорученням ради, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форми власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках — на розгляд ради або виконавчого комітету.

 1. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.
 2. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії, що скликає та веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.
 3. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу комісії.
 4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, що приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у випадку його відсутності — заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою комісії і секретарем комісії.
 5. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень міської ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
 6. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
 7. Постійні комісії підзвітні міській раді і відповідальні перед нею. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом міської ради і Положенням про постійні комісії, що затверджується міською радою.
 8. Тимчасові контрольні комісії — органи міської ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд міської ради.
 9. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 10. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закрито. Депутати, що входять до складу тимчасової контрольної комісії, залучені для участі в роботі комісії фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відома в зв’язку з її роботою.
 11. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, що створила цю комісію.

Стаття 34. Красноградський міський голова

 1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади, що представляє її інтереси, обирається на п’ять років та здійснює свої повноваження на постійній основі. Він очолює виконавчий комітет міської ради, головує на засіданнях міської ради.
 2. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової і творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержуючи від цього прибуток.
 3. Міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу і на день виборів досяг 18 років.
 4. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
 5. При вступі на посаду міський голова приносить перед міською радою присягу.
 6. Міський голова має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України і законами України до його повноважень, і несе персональну відповідальність за їх реалізацію.
 7. Міський голова здійснює повноваження місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України, якщо вони не віднесені до виняткових повноважень міської ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.
 8. На міського голову поширюються повноваження і гарантії депутатів міської ради, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.
 9. При здійсненні наданих повноважень міський голова підзвітний, підконтрольний і відповідальний перед територіальною громадою, відповідальний перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
 10. Міський голова у встановленому законом порядку не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу і роботу виконавчих органів ради перед територіальною громадою або міською радою.
 11. Міський голова в межах своєї компетенції видає розпорядження.
 12. Міський голова може мати регалії та атрибути, Положення про які затверджується міською радою.
 13. У разі дострокового припинення повноважень міського голови, неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження міського голови здійснює секретар міської ради.
 14. Порядок обрання, діяльність, повноваження міського голови визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавством про вибори, іншими законами.

Стаття 35. Виконавчі органи міської ради

 1. Виконавчими органами міської ради є її виконавчий комітет, відділи та інші утворені радою виконавчі органи.
 2. Виконавчі органи міської ради підконтрольні і підзвітні міській раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади також підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
 3. У межах, встановлених законами України, виконавчі органи міської ради здійснюють власні і делеговані повноваження в сферах і галузях соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; бюджету, фінансів і цін, управління комунальною власністю; житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; будівництва, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту; регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища; соціального захисту населення; зовнішньоекономічної, оборонної діяльності; адміністративно- територіального устрою; забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян, а також інші повноваження.
 4. Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між його виконавчим комітетом, відділами, іншими виконавчими органами та міським головою в межах повноважень, наданих законами виконавчим органам міської ради.

Стаття 36. Виконавчий комітет міської ради

 1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет, який утворюється радою на термін її повноважень. Очолює його міський голова.
 2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад затверджується міською радою за пропозицією міського голови.
 3. До складу виконавчого комітету входять: міський голова, секретар міської ради, перший заступник міського голови, заступники міського голови, керівники інших виконавчих органів міської ради, керуючий справами (секретар) виконкому міської ради, а також інші особи.
 4. Виконавчий комітет міської ради формується на строк повноважень міської ради. Після закінчення терміну повноважень міської ради, а також у випадку дострокового припинення її повноважень, виконавчий комітет міської ради здійснює свою діяльність до сформування нового складу виконавчого комітету.
 5. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання, що скликаються в порядку, передбаченому законом, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
 6. Повноваження виконавчого комітету міської ради визначаються чинним законодавством України.
 7. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету приймає рішення, що підписуються міським головою, а в разі його відсутності — головуючим на засіданні.
 8. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету він може тимчасово зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням і винести це питання на розгляд міської ради.
 9. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською радою.

Стаття 37. Відділи та інші виконавчі органи міської ради

 1. Міська рада у межах затвердженої нею структури і штатів може створювати відділи та інші виконавчі органи для здійснення повноважень виконавчих органів ради.
 2. Відділи та інші виконавчі органи ради підзвітні та підконтрольні міській раді, підпорядковані виконавчому комітету, міському голові.
 3. Керівники відділів та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
 4. Положення про відділи та інші виконавчі органи затверджуються міською радою.

Стаття 38. Акти органів і посадових осіб територіальної громади

 1. Органи і посадові особи територіальної громади в межах своїх повноважень приймають нормативно-правові та інші акти:

– міська рада — рішення;

– міський голова — розпорядження;

– виконавчий комітет міської ради — рішення;

– органи самоорганізації населення — рішення.

 1. Акти органів і посадових осіб територіальної громади, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також жителями, що постійно або тимчасово мешкають на території міста.
 2. Нормативно-правові акти органів і посадових осіб територіальної громади набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення в міських засобах масової інформації, якщо ними не встановлений більш пізній строк введення їх у дію.
 3. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 39. Служба в органах місцевого самоврядування

 1. Правовий статус посадової особи, порядок і умови проходження служби в органах місцевого самоврядування визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 2. Рішення міської ради про пільги і гарантії для посадових осіб місцевого самоврядування в органах місцевого самоврядування приймаються в умовах гласності і підлягають оприлюдненню в міських засобах масової інформації.

Стаття 40. Органи самоорганізації населення

 1. Органи самоорганізації населення — це будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, інші представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території міста або його частин, для створення умов участі жителів у вирішенні питань місцевого значення, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів та надання їм відповідних послуг, а також для участі у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території.
 2. Органи самоорганізації населення створюються за ініціативою жителів відповідної території з дозволу міської ради, що наділяє їх частиною повноважень, а також фінансів і майна.
 3. Питання про створення органу самоорганізації населення обговорюється і вирішується жителями будинку, вулиці, кварталу та інших територіальних утворень на загальних зборах (конференціях). Порядок проведення загальних зборів (конференції) визначається цим Статутом та чинним законодавством України.
 4. Для участі в роботі загальних зборів (конференціях) можуть запрошуватись депутати ради.
 5. На зборах (конференціях) обговорюються і вирішуються питання про необхідність створення органу самоорганізації населення, утворення ініціативної групи, а також про підготовку проекту Положення про орган самоорганізації населення.
 6. Рішення загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання про необхідність створення органу самоорганізації населення і проект його Положення направляються міському голові, для включення до порядку денного сесії відповідної ради із зазначенням мети створення органу самоорганізації населення, з обґрунтуванням необхідності його створення і переліком питань, вирішення яких могло б бути віднесене до відання даного органу.
 7. Питання про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення виноситься на розгляд міської ради, розглядається на найближчому засіданні ради за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання.
 8. За результатами обговорення даного питання міська рада дозволяє або не дозволяє створення відповідного органу самоорганізації населення, про що приймає відповідне рішення.
 9. Після одержання дозволу загальні збори громадян (конференція), що прийняли рішення про необхідність створення органу самоорганізації населення, обирають орган самоорганізації населення, затверджують Положення.
 10. Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування. У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради.
 11. Міська рада може наділяти органи самоорганізації населення окремими власними повноваженнями, передавати їм кошти, а також матеріально-технічні й інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень.
 12. Органи самоорганізації населення підконтрольні, підзвітні та відповідальні перед міською радою в межах реалізації делегованих повноважень та використання переданих їм матеріальних і фінансових коштів.
 13. У випадку невиконання або неналежного виконання органами самоорганізації населення рішень міської ради, її виконавчого комітету міська рада, що надала дозвіл на створення органу самоорганізації населення, вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення.
 14. Орган самоорганізації населення створюється терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи Положенням про орган самоорганізації населення.
 15. Правовий статус, порядок організації і діяльність органів самоорганізації населення визначається законом, цим Статутом та власним Положенням.
 16. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням міської ради і має співпадати з територією проживання жителів міста Краснограда, які утворили цей орган.

РОЗДІЛ VI

МАТЕРІАЛЬНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 41. Матеріальна і фінансова основа територіальної громади

 1. Матеріальну основу територіальної громади становлять: рухоме та нерухоме майно, земля, природні ресурси, що входять до складу комунальної власності територіальної громади, державна власність, передана територіальній громаді для здійснення делегованих повноважень виконавчої влади, інша власність, яка передана територіальній громаді фізичними або юридичними особами.
 2. Фінансову основу діяльності територіальної громади становлять доходи бюджету міста, в тому числі кошти цільових фондів, цінні папери, кредитні та інші фінансові ресурси, місцеві податки і збори, що встановлені міською радою відповідно до чинного законодавства, а також інші кошти.

Стаття 42. Комунальна власність територіальної громади

 1. Територіальна громада, відповідно до Конституції України і законів України, має комунальну власність, якою володіє, користується та розпоряджається. Об’єкти комунальної власності можуть знаходитися як на території міста, так і за його межами.
 2. У комунальній власності територіальної громади знаходяться:

– рухоме та нерухоме майно;

– кошти бюджету міста, в тому числі цільові фонди;

– землі територіальної громади, що не передані в інші форми власності, інші природні ресурси;

– підприємства, установи, організації ;

– майно, придбане в результаті підприємницької діяльності комунальних підприємств;

– майно, що передане органу місцевого самоврядування безоплатно, на основі угод і договорів, а також односторонніх актів передачі майна: житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального забезпечення й інше майно і майнові права, віднесені, відповідно до вимог чинного законодавства, до об’єктів права комунальної власності територіальної громади.

 1. Перелік об’єктів комунальної власності затверджується міською радою за поданням виконавчого органу міської ради, що здійснює управління об’єктами комунальної власності.
 2. Міська рада своїми рішеннями визначає порядок користування, володіння і розпорядження комунальною власністю міста, передачі окремих об’єктів комунальної власності в спільну власність територіальних громад міста Краснограда сіл та селищ Красноградського раону, юридичним або фізичним особам в порядку, встановленому законодавством.
 3. Повноваження щодо користування та розпорядження окремими об’єктами комунальної власності можуть бути передані міською радою виконавчим органам міської ради.
 4. Комунальна власність захищається законом у той же спосіб, що й приватна та державна форми власності.

Стаття 43. Бюджет міста

 1. В місті Краснограді функціонує міський бюджет;
 2. Міська рада самостійно складає, розглядає, затверджує та виконує міський бюджет.
 3. Склад доходів та видатків міського бюджету визначається міською радою.
 4. Бюджет міста формується на засадах та принципах Бюджетного кодексу України, відповідно до чинного законодавства України та складається з надходжень до бюджету міста і видатків бюджету для забезпечення завдань і функцій органів місцевого самоврядування, для виконання власних і делегованих повноважень.
 5. Бюджет міста є самостійним. Самостійність бюджету міста забезпечується закріпленням за ним відповідних джерел надходжень, правом відповідних органів влади та органів місцевого самоврядування визначати напрями використання коштів згідно з законодавством України та правом відповідних рад самостійно і незалежно одна від одної розглядати та затверджувати відповідні бюджети.
 6. Територіальна громада міста не відповідає за бюджетні зобов’язання інших територіальних громад, а також за бюджетні зобов’язання держави коштами бюджету міста.
 7. Бюджет міста може складатись із загального та спеціального фондів. Підставою для рішення відповідної ради про створення спеціального фонду у складі бюджету є виключно Закон «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.
 8. Бюджет міста формується за рахунок податкових і неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом та трансфертів (коштів, що безоплатно та безповоротно передаються з одного бюджету до іншого).
 9. У видатковій частині окремо передбачаються поточні видатки, капітальні видатки та видатки спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду бюджету міста.
 10. Видатки бюджету міста здійснюються в межах надходжень до бюджету.
 11. За рішенням міської ради до міського бюджету міста можуть здійснюватись внутрішні і зовнішні запозичення.

Запозичення можуть здійснюватися виключно міською радою, за винятком отримання місцевими бюджетами позичок на покриття тимчасових касових розривів.

 1. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 45. Цільові фонди

 1. В міському бюджеті можуть створюватися цільові фонди, які є складовою спеціального фонду бюджету.
 2. Порядок формування і використання цільових фондів визначається Положеннями про ці фонди, що затверджуються відповідною радою.

Стаття 46. Комунальне замовлення

 1. Виконавчі органи міської ради мають право виступати замовником виконання робіт із благоустрою території міста, комунального обслуговування населення, будівництва та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, виробництва продукції, надання послуг, необхідних для задоволення побутових і соціально-культурних потреб населення, на виконання інших робіт із використанням передбачених для цього власних матеріальних і фінансових коштів.
 2. Порядок і умови комунального замовлення визначаються Положенням про комунальне замовлення, яке затверджується міською радою.
 3. Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за кошти бюджету міста провадиться в порядку, визначеному чинним законодавством України.

РОЗДІЛ VIІ

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ЇЇ ОРГАНІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІЖ СОБОЮ, З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ, УСТАНОВАМИ

Стаття 47. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.
 2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою міста. Вони періодично, але не менш як два рази на рік інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, а також про питання місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність.

Стаття 48. Дострокове припинення повноважень органів і посадових осіб територіальної громади

 1. Територіальна громада може достроково припинити повноваження її органів і посадових осіб у встановленому Законом порядку, якщо вони порушують Конституцію України і закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.
 2. Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені:

– якщо міська рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, законів України, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів привести ці рішення у відповідність до закону;

– якщо сесія міської ради не проводиться без поважних причин у встановлені законом терміни або рада не вирішує питання, віднесені до її відання.

 1. Повноваження міської ради можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Питання про дострокове припинення повноважень міської ради за рішенням референдуму може бути порушене міським головою, а також не менше ніж однією десятою кількості громадян, які проживають на відповідній території і мають право голосу.
 2. Порядок і випадки дострокового припинення територіальною громадою повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 3. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені у випадках і в порядку, що встановлені законом.

Стаття 49. Відносини територіальної громади, її органів і посадових осіб із підприємствами, установами та організаціями

 1. Відносини територіальної громади, її органів і посадових осіб із підприємствами, установами й організаціями, що перебувають у комунальній власності, будуються на принципах їх підпорядкованості, підзвітності і підконтрольності перед територіальною громадою, її органами і посадовими особами.
 2. Відносини територіальної громади, її органів і посадових осіб із підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності, будуються на договірній і податковій основі та на принципах підконтрольності в межах повноважень, наданих їм законом.
 3. Органи територіальної громади в межах своєї компетенції сприяють розвитку підприємницької діяльності в місті на основі різноманітності форм власності та їхньої рівноправності.
 4. Міська рада має право встановлювати, відповідно до чинного законодавства, додаткові пільги по оподатковуванню в межах сум, що зараховуються до міського бюджету.

Стаття 50. Міжнародні зв’язки територіальної громади

 1. Територіальна громада, її органи і посадові особи в межах своєї компетенції можуть брати участь у розвитку міжнародних відносин.
 2. Територіальна громада, її органи і посадові особи сприяють посиленню та розвитку добросусідських відносин із територіальними громадами й органами, що знаходяться під юрисдикцією інших держав. Транскордонне співробітництво здійснюється в межах компетенції територіальних громад або органів місцевого самоврядування, визначеної законодавством України.
 3. З метою розвитку зовнішньоекономічних, науково-технічних, культурних, спортивних та інших Зв’язків, органи місцевого самоврядування мають право укладати договори з іноземними підприємствами, організаціями, установами, а також з органами місцевого самоврядування інших держав.
 4. Органи місцевого самоврядування сприяють розвитку міжнародних зв’язків територіальної громади міста і територіальних громад міст-побратимів з інших країн.
 5. Органи місцевого самоврядування також сприяють розвитку зовнішньоекономічної діяльності комунальних підприємств, організацій і установ, стимулюють збільшення експортних можливостей суб’єктів підприємницької діяльності міста.

РОЗДІЛ VIII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 51. Порядок прийняття і реєстрації Статуту

 1. Статут приймається міською радою більшістю від загального складу депутатів міської ради.
 2. Статут підлягає державній реєстрації в органі державної реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством.
 3. Підставою для відмови в державній реєстрації Статуту може бути його невідповідність Конституції України, законам України. Відмова в державній реєстрації Статуту може бути оскаржена в судовому порядку.

Стаття 52. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

 1. Внесення змін і доповнень до Статуту провадиться міською радою в такому ж порядку, що і його прийняття.
 2. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту подаються до міської ради з ініціативи міського голови, однієї третини депутатів міської ради або членів територіальної громади міста в порядку місцевої ініціативи.
 3. Зміни і доповнення до Статуту, що передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України, законів України, указів Президента України, а також постанов Кабінету Міністрів України, вносяться міською радою.

Стаття 53. Дія Статуту в часі і просторі

 1. Статут є постійно діючим нормативно-правовим актом і не підлягає затвердженню новообраним складом міської ради.
 2. 2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування повинні відповідати Конституції України, законам України та нормам Статуту.

 

 

 

Секретар ради                                                             К.Я. Єніна